วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประชุมคณะทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง  นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ศธภ.8 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สป. เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9