วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

789.32วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม "รวมพลังน้อมนำพระบรมราโชบาย ยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี" โดยการบูรณาการ 3 โครงการ ได้แก่ กิจกรรมการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างและส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ กิจกรรมการนำเสนอการขยายผลรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาเครือข่ายที่เป็นตัวแทนของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) และการนำเสนอการขยายผลแนวทางและสร้างเครือข่ายในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานที่จะนำไปปรับปรุง พัฒนาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการภายใต้โครงการทั้ง 3 โครงการ จากสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนของจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต