วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ซึ่งประธานได้กำชับให้ทุกหน่วยงานระมัดระวัง ดำเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบให้ถูกต้อง โปร่งใส เพราะการสื่อสารในปัจจุบันมีความรวดเร็ว อาจส่งผลให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสื่อมเสีย มีเจตนารมณ์ห่วงใยเพื่อนข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ข้าราชการทุกท่านทำงานในหน้าที่ ให้ศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ชัดเจน หรือมีการหารือกับนิติกร

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6