วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 26 - 27 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานเปิดการประชุมพร้อมชี้แจงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนและจัดทำรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

info 26-27 กย 63