วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 6 9

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ร่วมตรวจเยี่ยม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเป็นประธานในพิธีฯ และนายธีรพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอป่าติ้ว กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าติ้วประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับ ทั้งนีี้ ได้ตรวจเยี่ยมนิทรรศการ และกิจกรรมภายในหมู่บ้านอีกด้วย