วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
รวมรูป 7 ต.ค.63 โครงการหมู่บ้านสามัคคีปรองดอง
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕จังหวัดอุบลราชธานี
~ พระพรหมเสนาบดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ส่วนกลาง วัดปทุมคงคา
~ พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ส่วนกลาง วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
ส่วนกลาง และคณะกรรมการประจำหนตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
•คณะกรรมการ ส่วนกลาง ที่ลงพื้นที่ประกอบด้วย
~ พระเทพปัญญาภรณ์ รองประธานฯ วัดตากฟ้า
~ พระราชวัลภาจารย์ วัดหนองหอย
~ พระมงคลพัฒนาภรณ์ วัดหลักสี่
~ พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิตร
~ พระศรีสมโพธิ วัดปากน้ำ
~ พระปริยัติวรานุกูล
วัดนิมมานรดี พิธีกร
•คณะกรรมการ ประจำหนตะวันออกที่ลงพื้นที่ประกอบด้วย
~ พระเทพวรมุนี ประธานฯ วัดพระธาตุพนม
~ พระเทพวิสุทธิโมลี
วัดจักรวรรดิราชาวาส รก.จภ.๑๐
~ พระราชวชิรโมลี วัดสวนพลู รจภ.๑๐
~ พระราชพรหมจริยคุณ
วัดบ้านเปลือยใหญ่
~ พระราชสิริวัฒน์
วัดสว่างสุวรรณาราม
~ พระศรีปริยัติธาดา วัดโพธิ์ย่อย
~ พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ
~ พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน
<หมู่บ้านดังต่อไปนี้>
•ณ บ้านหนองเต่า หมู่ ๒ ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
•ณ บ้านหนองคู หมู่ ๔ ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
•คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
~ พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี
~ พระครูเกษมธรรมสนุวัตร จอ.ตระการพืชผล
~ พระครูศรีธรรมโสภิต จอ.น้ำยืน
~ พระครูขันติปรีชากร
จร.ธัมมปติฏฐาราม จต.หนองเต่า
~ พระครูกิตติปริยัติคุณ จร.หนองคู
เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบล พร้อมด้วยพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
•ฝ่ายบ้านเมืองมี
~ นายสมมาฏฐ์ โพธิ นอ.ตระการพืชผล
~ นายสมชัย บูรณะ นอ.น้ำยืน
~ นายศัจธร วัฒนะมงคล
รองศึกษาธิการภาค ๑๔
~ นายวิรอด ไชยพรรณา ผอ.พอศจ.อุบลราชธานี
~ พ.ต.ท.ดุจดล ด้ายละออง
รอง ผกก.สภ.ตระการพืชผล
~ พ.ต.ท.อรรคนิธ์ แสงสุนีย์
รอง ผกก.สภ.น้ำยืน
~ พ.ต.ท.วรรณพรต ปิ่นปกบุตร
รอง ผกก.สภ.น้ำยืน
~ นายสังคม สุทธัง นายก อบต.ยาง
~ นายอำพล ภารราช
นายก อบต.หนองเต่า
~ นายสุรพงษ์ กาญจนพัฒน์
กำนัน ต.ยาง
~ นายทวี ดาเหลา กำนัน ต.หนองเต่า
~ นายยุทธศักดิ์ สุขศรี ผอ.รพสต.หนองเต่า
~ นายสมชัย หงษ์ทอง
ผอ.รพสต.ปลาขาว
~ นายจักรี สมน้อย
ผญบ.กมู่ ๒ บ้านหนองเต่า
~ นายสมาน บรรจง
ผญบ.หมู่ ๔ บ้านหนองคู
พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่รพ.สต.และประชาชนร่วมงานในครั้งนี้