วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 8 ต.ค.63 ประชุมกฐิน ปลัด

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดงานเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 และในโอกาสนี้รับรับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการในมอบโล่รางวัลรูปแบบ/แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยในการประชุมครั้งนี้ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้