วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews1210631

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการบูรณการการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

news1210631

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3503116163065196