วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnew10-11-63

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.   ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.   ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ศึกษาดูงานการใช้ระบบ e-office ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามให้การต้อนรับ

new10-11-63

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3586842454692566