วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews10-11-63-1

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสู่รูปแบบใหม่ New DLTV เพื่อลดช่องว่าง สร้างโอกาสทางการศึกษา ปรับห้องเรียน เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน ดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระราชูปถัมภ์

news10-11-63-1

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3586875008022644