วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews11-11-63

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหอวังซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โดยมีจำนวนนักเรียนระดับม.ต้น นักเรียนชายจำนวน ๘๖๐ คน นักเรียนหญิง จำนวน ๑,๐๓๗ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๘๖๗ คน ระดับม.ปลาย นักเรียนชายจำนวน ๘๑๓ คน นักเรียนหญิงจำนวน ๑,๑๕๖ รวมทั้งสิ้น ๑,๙๖๙ คน ในการนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับดร.ประวัติ สุทธิประภา ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ณ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร

news11-11-63

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3589104527799692