วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews12-11-63

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี และร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ จารุสาร ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนายการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

news12-11-63

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3589128384463973