วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews12-11-63-1

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ

เยี่ยมชมการบริหารจัดการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยมีนายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยให้และต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ ในโอกาสมารับตำแหน่ง ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

news12-11-63-1

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3589147347795410