วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews13-11-63

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ

เยี่ยมชมการจัดการ Application Student Care และแสดงยินดีกับนายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ในโอกาสมารับตำแหน่ง ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

news13-11-63

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3594604337249711