วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

111163

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14  เข้าร่วมเวทีสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พชอ.บุณฑริก "เด็กอำเภอบุณฑริกเก่งดีมีสุข"  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุทิน งามเลิศ  นายอำเภอบุณฑริก กล่าวเปิดงาน และมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรให้แก่     พชอ. และพื้นที่ต้นแบบดำเนินงานการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก  และมีนายธานินทร์ ไชยานุกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด     อุบลราชธานี บรรยายพิเศษเรื่อง "การสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อเด็กอุบลไอคิวเกินร้อย" โดยทำให้เด็กรับตรวจคัดกรอง และเสริมสร้างพัฒนาการสมวัยทุกคน เกิดการบูรณาการการทำงาน เพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการสมวัยทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง มีศักยภาพ ในการจัดกิจกรรมเพื่อการ เสริมสร้างพัฒนาการสมวัย พร้อมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนเติมเต็ม สานพลังภาคีเครือข่ายพัฒนาการเด็ก อำเภอบุณฑริก หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาเด็กเก่งดีมีสุขได้อย่างไร" โดยคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กเก่งดีมีสุขอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี