วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

form2

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14  จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 14  โดย นายศัจธร  วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานการประชุม  ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย   ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ของ ศธภ.14  เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563