วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

111163kk

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563. เวลา 09.30 น.นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค14 มอบหมายให้นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค14 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.)ครั้งที่16/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ นายสุทธิพร ไชยพิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางบัวสอน กลิ่นลั่นทม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ