วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นำทวม พลน2 edit 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล  รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยมีนางสิริกุล สินธุบุญ เป็นเลขานุการในการประชุมในครั้งนี้