วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

student62-9

จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จำแนกตามระดับชั้น พบว่า มีนักเรียนทั้งหมด 1,689,914 คน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุด จำนวน 711,993 คน คิดเป็นร้อยละ 42.13 รองลงมาได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 362,646 คน คิดเป็นร้อยละ 21.46 ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จำนวน 281,604 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน231,599 คน คิดเป็นร้อยละ 13.17 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 102,072 คน คิดเป็นร้อยละ 6.04 ตามลำดับ

student62-9