วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

aum edit

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค14  มอบหมายให้ นางสิริกุล  สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ พร้อมทั้งร่วมประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน