วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เรยนตอ3

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/ 6-11 ปี/ 12-14 ปี/ 15-17 ปี)จำแนกตามระดับการศึกษาปีการศึกษา 2561 ถึง ปีการศึกษา 2562

พบว่า ในปีการศึกษา 2562 มีผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.92 มีผู้เรียนระดับประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.74 มีผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 และมีผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561