วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ppri

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  นายศัจธร  วัฒนะมงคล  รองศึกษาธิกาคภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางประไพ  ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุมเวทีวางแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หน่วยจัดการระดับจังหวัดปี 2564 หน่วยจัดการร่วมกับ สสส.ในระดับจังหวัด หรือ Node Flag shipจัดโดย สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมวางแผนการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์สู่การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดร่วมกันของภาคีเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและระดับพื้นที่