วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ppum

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค14  มอบหมายให้ นายนุสร  จำปาวัลย์  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร (กศจ.)ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์  เข็มเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมและมีนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร  ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้