วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

21122563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 3  เป็นประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมี นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

21122563 01 21122563 03

21122563 02 21122563 04

21122563 05 21122563 06

21122563 07 21122563 08

21122563 09 21122563 10

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 

โทร. 032323384