วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

24122563

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 3  เป็นประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

24122563 01 24122563 03

24122563 04 24122563 05

24122563 06 24122563 07

24122563 08 24122563 09

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

โทร. 032323384