ศธภ.8 วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานการประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และ 3 ศึกษานิเทศก์นายเจษฎา เทพศร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางสาวกนิษฐา หลักฐาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และนายเกรียงศักดิ์ อบเทียน

reo8 270164 2

 

reo8 270164 2FN