วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

reo6 18022564 05วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ให้การต้อนรับ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ด้วยความยินดียิ่ง