reo6 18022564 04วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563  ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล อ.เมือง จ.สตูล สังกัด สพม.16 โดยมีนายอาคม  สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายสุริยา  หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล  และคณะ นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ