headnews16-2-64-1

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนบ้านคำสร้อย

โดยมี นายกานต์ นักลำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะให้การต้อนรับ และนำเสนอแนวทางในการดำเนินงาน จำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๓๓๕ คน ความคาดหวังในอนาคต ด้านผู้เรียน นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง มีทักษะชีวิตสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ด้านบุคลากร ครูและบุคลากรโรงเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีความรับผิดชอบงานของส่วนรวม ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ร่วมกันวางแผนไว้ และ มีจำนวนบุคลากรครบทุกสาขาวิชา

news16-2-64-1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3851037674939708