headnews17-2-64-2-1

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนชุมชนนาโสก

โดยมี นายประชาน แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ จำนวนนักเรียน ๒๒๖ คน พื้นที่ ๑๖ ไร่ จุดเด่นของการพัฒนา “นักเรียนได้รับการพัฒนาที่เต็มศักยภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนกล้าแสดงออก ฝึกให้นำเสนอแนวคิด ฝึกกระบวนการคิด การทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ส่งผลให้นักเรียนเมื่อจบการศึกษามีความพร้อมต่อยอดการเรียนรู้” โดยมีศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทน.สพป.มุกดาหาร ร่วมคณะติดตาม

news17-2-64-2-1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3851114001598742