headnews17-2-64-2

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๒๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์”

โดยมี นายมนาส สาระไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ จำนวนนักเรียน ๒๐๓ คน พื้นที่ ๒๑ ไร่ ความคาดหวังนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดการพูดการแสดงออก เรียนรู้อย่างมีความสุข มีระเบียบวินัย คุณธรรมที่เหมาะสม มีครูตามเกณฑ์ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคีเครือข่าย ชุมชนให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทน.สพป.มุกดาหาร ร่วมคณะติดตาม

 

news17-2-64-2

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3851283848248424