วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

reo6 22022564 1วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ นางตวงเพชร์  คงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ สำนักงาน กศน.จ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล โดยมีนายอาคม  สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล และคณะ ผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษา (กศน. สพป. สพม. สช. อศจ. ศกศ. และ ศธจ.) และคณะให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ Best Practice/นวัตกรรม และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ