วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

reo6 22022564 2วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ นางตวงเพชร์  คงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านวังปริง (โรงเรียนคุณภาพชุมชน) อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยมีนายอาคม  สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล และคณะ นางจิตราภรณ์  ขาวเฉาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ