วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

S  3883176

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค และข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งมงกุฎไทย ประกอบด้วย

  1. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ                   ได้รับ          ประถมาภรณ์ช้างเผือก
  2. นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล                       ได้รับ           ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  3. นายธนรัช พรหมเลข                         ได้รับ           ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  4. นางปิยรัตน์ อาชญาเสน                     ได้รับ           ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  5. นางรุ่งนภา เพชรรักษ์                        ได้รับ           ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

152082922 442825647036169 4888052667827733107 n153368203 442825683702832 5517486790670834313 n

 S  31506445 800x600S  3949081 800x600

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว