วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

DSC 0033 800x533

เช้าวันนี้ (1 มีนาคม 2564) นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วย นายพิทยา เพชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา (ศธจ.ยะลา) ร่วมกันเคารพธงชาติ แสดงพลังความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

สำหรับการร่วมกันเคารพธงชาติในวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาธง การสวดมนต์ไหว้พระ สำหรับไทยพุทธ และการขอดุอาอฺ สำหรับไทยมุสลิม จากนั้น นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 กล่าวสวัสดีและตอนรับการทำงานวันแรกของเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ศึกษาธิการภาค ข้าราชการ ศธภ.7 และ ศธจ.ยะลา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งมงกุฎไทย ได้แก่1) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ได้รับ ประถมาภรณ์ช้างเผือก2) นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ได้รับ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย3) นายธนรัช พรหมเลข ได้รับ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย4) นางปิยรัตน์ อาชญาเสน ได้รับ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย5) นางรุ่งนภา เพชรรักษ์ ได้รับ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และ6) นางสาวคัทยวรรณ ภูพวก ได้รับ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย อีกทั้งได้แนะนำ นายศุภะ วรธรรมานุสาร นิติกรชำนาญการพิเศษ ในโอกาสมารายตัวและปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นวันแรก ถัดมา นายพิทยา เพชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ได้กล่าว ยินดีและชื่นชมการร่วมกันเคารพธงชาติ ที่แสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ของข้าราชการรุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งได้เสนอแนะให้จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป

DSC 0040 800x533DSC 0039 800x533DSC 0043 800x533

DSC 0016 800x533DSC 0035 800x533DSC 0020 800x533

DSC 0046 800x533DSC 0058 800x533DSC 0053 800x533

DSC 0007 800x533DSC 0065 800x533

 

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว