วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการภาค 10  ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ้างเอกชนดำเนินงาน (บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน/พนักงานจ้างเหมาบริการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ไขปัญหาการจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงานและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงานของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสะอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

 

2564 03 01.1

 

 

2564 03 01.2

 

 

2564 03 01.3