วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ED6E0503-E33F-4E75-ABED-A5FA37438861วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ นางสาวธนารัตน์  พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โดยมีนางอรัญญา  อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง และคณะ นางชาลี  คธาเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ