วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

กศจ.พะเยา ครงท 2.2564