วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

DF9ED86B-7546-4B0B-83C9-99DAF9984C80วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนายสมรักษ์  ถวย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา และคณะ ผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษา (กศน. สพป. สพม. สช. อศจ. และ ศกศ.) และคณะให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ Best Practice/นวัตกรรม และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส (โรงเรียนคุณภาพชุมชน) อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยมีนายพีรวิชญ์  ศักดาสาวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ