วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท  โดยช่วงเช้าลงพื้นที่รับทราบผลการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาจากหน่วยรับตรวจในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ต่อมาในช่วงสายได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ตามประเด็นการตรวจ การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  และช่วงบ่ายลงพื้นที่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท ตามประเด็นการตรวจ การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

IMG 1206

IMG 1232

IMG 1247

IMG 1261

IMG 1292

IMG 1327