วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  โดยช่วงเช้าลงพื้นที่รับทราบผลการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาจากหน่วยรับตรวจในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1  ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง ตามประเด็นการตรวจ การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  สำหรับช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวืทยาภูมิ" ตามประเด็นการตรวจ การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

IMG 1360

IMG 1402

IMG 1425

IMG 1446

IMG 1495

IMG 1509