วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยช่วงเช้าลงพื้นที่รับทราบผลการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาจากหน่วยรับตรวจในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1  ณ ห้องประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ตามประเด็นการตรวจ การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  สำหรับช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ตามประเด็นการตรวจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-Skill) พัฒนาทักษะ (Up Skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New Skill) การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
 IMG 1544
IMG 1549
IMG 1577
IMG 1677
IMG 1722
IMG 1830
IMG 1882
IMG 1894