วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ขาว rtn 1

วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ ความเป็นพลเมือง  โดยมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาเด็ก เยาวชน ให้มีวินัย ใฝ่รู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม วิธีประพฤติปฏิบัติตน ดังนั้น สถาบันครอบครัว จึงมีความสำคัญในการพัฒนาสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในวัยเรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องหมาะสม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอสิรินทร จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี นายธนโชติ อาราษฏร์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี (ศกลย) กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีครอบครัวเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๒ ครอบครัว ๆ ละ ๒ คน รวม ๘๔ คน  มีการจัดกิจกรรมเข้าฐานเพื่อฝีกทักษะชีวิต และกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น