วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews3-3-64-3

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่หารือรับฟังแนวทาง

การดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น จุดเด่นที่ค้นพบ “พัฒนาการใช้หลักสูตร อ่านออกเขียนได้ คัดกรองรายบุคคล และมีนวัตกรรมในการพัฒนา การจัดการศึกษาเชิงรุก ชุมชนมีส่วนร่วม นร.จัดแหล่งเรียนรู้ แบ่งหน้าที่ในชั้นเรียน เรียนด้วยระบบ DLTV DLIT และบันทึกผลการจัดการเรียนการสอน” มี นางสุรางค์รัตน์ เพชรช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ

news3-3-64-3

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3897292720314203