วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews3-3-64-5

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบก

ชวนคิดชวนทำ “จัดทำแผนพัฒนาครู เพื่อพัฒนานักเรียนให้ชัดเจน พัฒนาศักยภาพที่มี บริการด้านเทคโนโลยี” มีนายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ โดยมีผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ร่วมคณะติดตาม

news3-3-64-5

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3897307003646108