วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews5-3-64

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ โพธิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ร่วมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทำหลักสูตรและแบบประเมินสมรรถนะ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเทพวรเทวี สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

news5-3-64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3897340200309455