วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

reo6 07042564 02วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในการประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในการชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564