วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

878F6A5C-69A5-426A-8366-09B34F14CADEวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ไหว้ศาลโต๊ะแซะ เพื่อขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย และบุคลากรสำนักงานทุกคนร่วมรดน้ำขอพรจากท่านพัฒนะ พัฒนทวีดล เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย