วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

Q : ระบบสลิปเงินเดือนสามารถเข้าใช้งานได้ที่เมนูตรงไหน
A : ที่เมนูหลัก ระบบ E-OFFICE -> ระบบสลิปเงินเดือน
---------------------------------------------------------------