วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

Q : ระบบสลิปเงินเดือนสามารถเข้าใช้งานได้ที่เมนูตรงไหน
A : ที่เมนูหลัก ระบบ E-OFFICE -> ระบบสลิปเงินเดือน
---------------------------------------------------------------