วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

Q : ระบบสลิปเงินเดือนสามารถเข้าใช้งานได้ที่เมนูตรงไหน
A : ที่เมนูหลัก ระบบ E-OFFICE -> ระบบสลิปเงินเดือน
---------------------------------------------------------------