วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเปียโนที่มีอายุระหว่าง 18-32 ปี เข้าร่วมการแข่งขันเปียโนในงาน “International Telekom Beethoven Competition Bonn” ระหว่างวันที่ 6 – 14 ธันวาคม 2562 ณ เมือง Bonn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง www.telekom-beethoven-competition.de ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 10 พฤษภาคม 2562

********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 พฤศจิกายน 2561